Mẹo Dãy các chất thuộc hiđrocacbon là C2H6 C2H6O CH4 CH4 C2H6 CH3Cl C3H6 CH4, C2H2 C3H6 C2H2 CH3Cl

Thủ Thuật Hướng dẫn Dãy những chất thuộc hiđrocacbon là C2H6 C2H6O CH4 CH4 C2H6 CH3Cl C3H6 CH4, C2H…