Review Cho các số thực dương a b với a khác 1. khẳng định nào sau đây sai

Mẹo về Cho những số thực dương a b với a khác 1. xác định nào sau đây sai 2022 Lê Khánh Vy đang tì…