Review Cho hàm số 1 3 2 1 2 1 2 3 fxxmxmxm − − − m là tham số biệt hàm số có hai điểm cực trị 1x 2 x tìm

Mẹo Hướng dẫn Cho hàm số 1 3 2 1 2 1 2 3 fxxmxmxm − − − m là tham số biệt hàm số có hai điểm cực tr…